เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

thzh-CNenja

แผนอัตรากำลัง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - นโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2566)

  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

  - แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาล

  - มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  - การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

    - ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - ประกาศ กทจ.ลำพูน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 พร้อมแนบท้าย

    - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน

       การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562

    - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2561

    - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและ

      ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระกับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

     - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

       ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

  - การพัฒนาบุคลากร

    - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี

  - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    - ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

    - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

      (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

    - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนใขการคัดเลือก

       การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562

  - การให้คุณให้โทศและการสร้างขวัญกำลังใจ

    - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

    - ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

       พ.ศ. 2563

    - ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3)

    - ประกาศเทศบาลตำบลดงดำ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    - ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

    - ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  - รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png0.png6.png0.png1.png1.png
วันนี้10
เมื่อวานนี้40
อาทิตย์นี้50
เดือนนี้1269
รวม6011

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน